محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي با سلامت غذائي

در ارتباط با محصولات غذائي حاوي مواد سازواره تغيير يافته ياد آور مي گردد که در واقع دو سياست پذيرفته شده جهاني يعني امنيت غذائي (Food Security) و سلامت غذائي (Food Safety) در تقابل هم قرار مي گيرند.
 در لینک ذیل “زیست بوم” ملاحظه کنید
Posted in: دسته‌بندی نشده