جاده ی مرگ حیات وحش را نابود می کند…جاده يي كه انتقال آن به بخش شمالي پارك ملي گلستان دو مصوبه را يدك مي كشد
در اثر اجرايي نشدن اين مصوبه ها، همچنان قرباني مي گيرد. اين در حالي است
كه گونه هاي در معرض خطر انقراض پياپي در اين جاده با مرگ دست وپنجه نرم
مي كنند و از گستره تنوع زيستي ايران و زمين حذف مي شوند. جاده مرگ در دل
پارك ملي گلستان اين بار پلنگ مادر را به كام نيستي كشاند. جمعه شب گذشته
يك پلنگ حدودا سه ساله در اثر برخورد با يك تريلي، جان خود را از دست داد.
شاهدان عيني گفتند كه تريلي در حدود 100 كيلومتر در ساعت سرعت داشته است.
در حالي كه تابلوهاي راهنما در پارك ملي گلستان سرعت مجاز براي خودروها را
بين 30 تا 60 كيلومتر اعلام مي كنند. اين نخستين بار نيست كه جاده پارك ملي
گلستان حادثه مي آفريند. تنوع زيستي اين پارك ملي كه عنوان پارك ملي بين
المللي و ذخيره گاه زيست كره مسكون را از سوي يونسكو به خود اختصاص داده
است بارها مورد آسيب قرار گرفته است. بر اساس قوانين جهاني پارك هاي ملي،
جاده ترانزيت نبايد از داخل اين پارك ها و مناطق تحت حفاظت سازمان ها و
وزارتخانه هاي محيط زيست عبور كند: چرا كه براي حيات وحش و تنوع زيستي
-گياهي وجانوري- دردسرآفرين مي شود. بر اين اساس مصوبه هايي در دولت هاي
خاتمي و احمدي نژاد بر خروج جاده تاكيد كرده و وزارت راه و شهرسازي را ملزم
به اجراي اين مصوبه كرده اند. با اين همه و با وجود صرف بودجه هاي هنگفت
از سوي وزارت راه و نيرو براي برخي طرح هاي غيراقتصادي از جمله احداث جاده
ابر و برخي سدسازي هاي غير اصولي، مصوبه انتقال جاده پارك ملي به سه راهي
«كلاله-گلي داغ-آشخانه» همچنان به دليل نبود اعتبار خاك مي خورد.
گزارش کامل در روزنامه اعتماد در نشانی زیر:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2945332

Posted in: دسته‌بندی نشده