جای خالی بازبینی در سیاستگذاری

 

امروز به طور اتفاقی به خبری رسیدم پیرامون مطالعه ای در اروپا در حوزه سیاستگذاری در عرصه ی تغییرات اقلیمی که به نظر به سایر زمینه های محیط زیستی هم قابل تعمیم و گسترش باشد. نکته ی مطالعه این است که یکی از دلایل عدم دستیابی به اهداف در حوزه ی اقلیمی این است که بسیاری از سیاست هایی که در دوره ای طراحی و اجرا می شوند به درستی مورد بازبینی قرار نمی گیرند و بعد از گذشت زمان اصلاح نمی شوند.

این مطالعه به این نکته ی کلیدی اشاره می کند که فرآیند بازبینی سیاست های به طور عمده به محاسبه ی سود و زیان آن ها محدود می شود و ابعاد مختلف اجرای سیاست را لحاظ نمی کند. این مطالعه در چند کشور اروپایی به انجام رسیده و یافته هایش نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی در نحوه ی بازبینی سیاست ها در کشورهای مختلف وجود دارد.

یکی از نکات قابل توجه مورد اشاره توسط نویسندگان این مقاله این است که بازبینی سیاستگذاری ها می تواند زمینه ساز کسب مجدد اعتماد عمومی باشد در حالی که روش های موجود سازمان یافته و مناسب نیستند.