سخنی تازه از جنس تدبیر و امید !

حضوز قبل از مراسم زسمی جناب آقای مهندس جلالی  درسازمان نو برگزاری یک جلسه در حوزه معاونت توسعه برنامه ریزی نشان داد تا چه حدی ایشان به منابع انسانی  توجه دارند.  در هر حال افتخار میزبانی  معاونت وزیر و ریاست سازمان را  در  حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی داشتیم . باید  بخشی از نظرات ابرازی آقای مهندس جلالی  را که برای مدیران حوزه در جمع بندی مباحث بیان داشتند بنویسم

Posted in: دسته‌بندی نشده