«کافه‌کوه»؛ ته کوچه‌ی «بهار»!

«کافه‌کوه»؛ ته کوچه‌ی «بهار»!

نشست صمیمانه و گپ و گفت دوستان در  «کافه کوه»، در آخرین پنج‌شنبه‌ی «بهار» !

پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۵ در محل کافه‌ی «محمد تهرانی» ، دربند، پس از ایستگاه تله سیژ 

به نقل از کوه نوشت