عذری بد تر از گناه

می خواهند دریاچه ارومیه را نجات دهند ، اما به قیمت سلب حقآبه هایی از دیگرمناطق ،که صدای آن درسال های بعد گوش خراش خواهد شد. , و این عذر بد تر از گناه اصراف در مصرف است و اما نکته مهم تر اینکه ، برای پروژه های دارای مسیر انتقال در وضع خوشبینانه  آثار تخریبی به جامانده  آن کمتر از 50 متر عرض نخواهد بود  و با این وصف  عرصه جدیدی از مناطق بکر و دست نخورده در طول تقریبی 500 کیلومتر 2500 هکتار