09 (91)- آخرین آمار مساحت جنگل های شمال ایران

     در مورد مساحت جنگل های شمال ایران، نظرات و
تحلیل های متفاوتی وجود دارد. آمارهای رسمی که در نشریات سازمان متولی و همایش ها
ارائه می شود از طرف بعضی ازطرفداران محیط زیست و احتمالا” سازمان دولتی آن
با تردید روبرو می شود. در این مورد، دانشگاهیان و پژوهشگران می توانند در یک یا
چند حوزه جنگلی، آمارها را با واقعیت مقایسه کرده و نتایج را انتشار دهند، در آن
هنگام اطمینان خاطر بیشتری در هردو سوی قضیه به وجود خواهد آمد.

     به هرحال، در زمینه مساحت جنگل های شمال ایران،
ازجمله می توان به مطلب کوتاه علی منطقی و مریم سماک در جلد اول مجموعه مقالات
همایش ملی رامسر1379با عنوان بلند” اعلام آمار بهنگام از سطح جنگل های شمال
کشور با استفاده از عکس های هوایی سال 73 و بررسی تغییرات حاصل شده در مقایسه با
آمار سال های پیش” مراجعه کرد. این کارشناسان دفتر مهندسی و مطالعات سازمان
جنگل ها و… اعلام کرده اند رقم سه میلیون و چهارصدهزار هکتار(معروف!)، مربوط به
مجموع مساحت جنگل و اراضی جنگلی در سال 1334شمسی است اما اگر منظور، “جنگل”
با تعریف تاج پوشش بیش از ده درصد باشد مساحت جنگل های شمال درآن سال دو میلیون و
88هزارهکتار
بوده است.

     جدول پایانی مطلب فوق به شرح زیر است:

– سال 1334، مساحت جنگل
2088559 هکتار

– سال 1346، مساحت جنگل
1989458 هکتار(99101 هکتار کاهش)

– سال 1373، مساحت جنگل
1847886 هکتار(141572هکتار کاهش)  

و نتیجه این که ظرف 40
سال حدود 241هزار هکتار از سطح جنگل های شمال کاسته شده است.

     اخیرا” آمار سال 1386 نیز منتشر شد که
بر آن اساس مساحت جنگل های شمال ایران 1939494 هکتار اعلام شده است(یعنی 91608
هکتار افزایش نسبت به رقم قبلی وتقریبا” نزدیک به رقم سال 1346).

این جا:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100862928775

     این بحث، صرف نظر از صحت و سقم داده های
اعلام شده، جنبه های فنی تری نیز دارد مانند مقیاس عکس های هوایی هر دوره، پوشش
مناطق جنگلی عکسبرداری شده، نحوه تبدیل عکس ها به نقشه، روش های محاسبه مساحت و…
که در جای خود قابل تأمل و دقت نظر است.

     در پایان یادآور می شود بررسی مساحت جنگل
های شمال، فرایند جداگانه ای از مطالعات ادواری یا بررسی کمی و کیفی جنگل های شمال
کشور(یادداشت شماره 8) داشته است.

Posted in: دسته‌بندی نشده