بودجه ریزی عملیاتی در منابع طبیعی – 6

بودجه
ریزی عملیاتی در طرح های جنگلداری در قالب تراز مالي مبتنی بر عملکرد است ، در طرح مرتعداري تراز مالي تهيه مي شود ولي پايبندي لازم به آن وجود ندارد،  از تجربه بودجه ريزي طرح جنگلداري بايد براي طرح هاي مرتعداري استفاده شود، از جنبة سامان
دادن بهره برداران و برای تحقق هدف بهره برداری در حد توان اکولوژیک ، باید  در درون  هر طرح
مبتنی
بر هر فعالیت
، خواسته اي را که جوامع محلی براي برخورداري خود از طریق آمادگی و مشارکت دنبال
می کنند آن خواسته ها برجسته 

Posted in: دسته‌بندی نشده