آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

هيات وزيران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 11/10688 مورخ 26/7/1378 وزارت راه وترابري و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي - مصوب 1376 آئين نامه اجرائي حمل ونقل جاده اي مواد خطرناك را بشرح زير تصويب نمود:
 فصل اول : كليات وتعاريف
ماده 1- اصطلاحات به كاررفته در اين آئين نامه بشرح زيرتعريف مي شوند:
الف - متصدي حمل ونقل كه منظور از متصدي حمل ونقل از اين آئين نامه ، كليه شركتها وموسسات حمل ونقل ، سازمانها،كارخانجات و000اعم از دولتي وغير دولتي مي باشند كه به حمل و نقل محصولات خطرناك ( توليدات يا مواد اوليه ) مبادرت مي ورزند.
ب - مواد خطرناك : موادي كه نسبت به بهداشت يا سلامت انسان ، حيوان و محيط زيست ذاتا" خطرزا بوده ومشمول يكي ازطبقه بندي هاي نه گانه زير مي باشند:
1- طبقه يك : اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود: 1-1- مواد ومحصولات منفجره 0 1-2- محصولات كالاهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند. 1-3- محصولات وكالاهياي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مي نمايند. 
۲- طبقه دو: اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار0
3- طبقه سه : اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال 0
4- طبقه چهار: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود: 1-4- جامدات قابل اشتعال 2-4- موادي كه داراي قالبيت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند. 3-4- موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت ،گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند. 
۵- طبقه پنج : اين طبقه به دو دسته تقسيم مي شود: 1-5- موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي مي شوند. 2-5- پراكسيدهاي آلي
6- طبقه شش : اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود: 1-6- محصولات سمي 2-6- مواد ومحصولات متعفن كه باعث ايحاد و نشر بيماريهاي عفوني مي گردند.
 ۷- طبقه هفت : مواد راديواكتيو
 8- طبقه هشت : مواد خورنده واسيدها
9- طبقه نه : مواد ومحصولات خطرناك متفرقه فهرست واقسام مواد خطرناك كه تحت هر يك از طبقات نه گانه فوق قرار مي گيرند در ضميمه (ز) اين آئين نامه آمده است.
همچنين در ميان مواد خطرناك موضوع طبقات 2و4، موادي وجود دارند كه از حيث اهميت خطر ونحوه حمل ، علاوه بر مقررات كلي داراي شرايط خاصي هستند كه شرح هر يك از طبقات مذكور به ترتيب در ضميمه (ح )و (ط) اين آئين نامه آمده است.
 
Posted in: دسته‌بندی نشده