درصورت مجوز از سازمان بورس، بورس پسماند در تهران راه اندازی می شود.

به گزارش ایرن، حسين محمد پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران با حضور در جمع استادان ، پژوهشگران و دانشجويان رشته مديريت شهري و بازيافت ،در نشست تخصصي بازيافت و کارآفريني با اشاره به ضرورت برنامه ريزي و بهره گيري از ظرفيت ها و راهکارهاي توسعه بازيافت و کارآفريني گفت: سرمايه گذاري در بازيافت مي تواند زمينه اي براي پيشگيري از بحران هاي چندگانه جهان امروز اعم از بحران غذا، بحران سوخت و انرژي، بحران اقتصادي و همچنين بحران زيست محيطي را فراهم مي آورد.

پورزرندي با اشاره به اقتصاد سبز بعنوان يک مدل اقتصادي که بر پايه توسعه پايدار بنا شده است گفت ک اين مدل مي تواند علاوه بر کاهش خطرات زيست محيطي در ايجاد عدالت اجتماعي موثر افتد. وي توليد پاک، انرژي پاک، مديريت در کاهش تقاضا، کاهش انتشارآلودگي، کاهش زباله و استفاده از سوخت زيستي و غير فسيلي را ازراهکارهاي رشد در اقتصاد سبز دانست و اضافه کرد: شهرداريها و مديريت شهري با توجه به نوع نگرش حاکم بر آن ها مي توانند هم در ر شد و هم در تخريب محيط زيست موثر باشند. چرا که مديريت شهري نقش به سزايي در حمل و نقل، ساخت و ساز و همچنين مديريت مواد زائد و پسماند دارند که بالطبع اين موضوعات قادرند بر اقتصاد سبز تاثير لازم را داشته باشند.به همين دليل امروزه توسعه اقتصاد محلي و اقتصاد سبز با محوريت شهرها جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي هاي اقتصادي و توسعه اي دارد.

وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشورکه مقرر داشته تا پايان سال 1392 نبايد در شهرهاي بالاتر از 200 هزار نفر جمعيت ، بيش از ده درصد از پسماندها دفن گردد ، وضعيت کنوني را که تنها بيست درصد بازيافت در آن صورت مي گيرد را قابل توجيه ندانست و ضرورت تجديد نظر در خصوص آن را يادآور شد. معاون مالي و اداري شهرداري تهران، نوسانات بازار بازيافت مواد و بالاتر بودن درجه ريسک آن را نسبت به ساير بازارها از دلايل عدم اقبال به سرمايه گذاري در اين خصوص عنوان کرد و دستيابي به بازار سرمايه و پول را عامل کليدي براي رشد و شکوفايي صنعت بازيافت دانست.

پورزرندی ضمن ارائه پيشنهاد راه اندازي « بورس پسماند» با اخذ مجوز سازمان بورس ،خاطر نشان کرد که ايجاد اين نهاد اقتصادي عاملي در جهت بهبود روند ايجاد فضاي مديريت پسماند و رشد سرمايه گذاري است چرا که قيمت دار نمودن پسماند عاملي مهم در جهت جمع آوري، حمل، بازيافت و يا دفن بهتر آن است.
وی افزود: هم اينک شهرداري تهران مطالعاتي را در زمينه راه اندازي بورس پسماند در دست اقدام دارد و رايزني هايي را با سازمان بورس جهت همکاري در راه اندازي بورس پسماند انجام داه است.


 

Posted in: دسته‌بندی نشده