یــورش بیرحمانه به گربه های مظلوم و بی دفاع مجتمع ونک پـارک

شوربختانه جوسازی منفی رسانه ها درمورد حیوانات مظلوم خدا از جمله مصاحبه اخیر 2 دام پزشک بیرحم و بی مسئولیت که امیدوارم سزای این دروغ های خود را به بدترین صورت از خداوند دریافت کنند،  مردم حیوان ستیز را بیشتر از قبل ترسانده و از ترس اینکه مبادا از گربه مرض بگیرند و بمیرند …