نگاه ويژه محيط زيست استان البرز به جايگاه پلنگ در هرم اكولوژيكي زيستگاه هاي تحت مديريت

براساس خبر درج شده درپورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز: با توجه به مشاهده عيني دو قلاده پلنگ بعد از چند دهه در زمان سرشماري زمستانه سال 90 و ثبت آن توسط محيط بانان اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز در ارتفاعات منطقه آزاد طالقان و نيز با عنايت به اهميت اين گونه به عنوان شاخصي مهم در عملكرد اكوسيستم از طريق شكار و تاثير بر روي تمام جاذبه هاي اكولوژيكي استان، حوزه معاونت محيط طبيعي اداره كل محیط زیست استان البرز در نظر دارد، مطالعه اي در زمينه بررسي وضعيت آن گونه در حال انقراض را با اهداف آموزش كارشناسان و محيطبانان در زمينه بوم شناسي پلنگ و حفاظت از آن، شناسايي زيستگاه ها و تعيين مناطق پراكندگي پلنگ در سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)، بررسي احتمال حضور گونه با استفاده از نمايه ها مانند ردپا، سرگين، محل علامتگذاري قلمرو، لاشه شكار و مشاهدات افراد مطلع محلي، مصاحبه با افراد مطلع محلي مانند محيط بانان، دامداران و شكارچيان به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به حضور پلنگ، كارگذاري دوربين تله اي در منطقه در نقاط حساس شناسايي شده و پايش منظم آنها براي حصول اطمينان از عملكرد آنها در سال 1391 انجام دهد. شايان ذكر است اجراي آن مطالعه منوط به تامين اعتبار مورد نياز از مراجع ذيصلاح مي باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده