جملات ناشایستی که هنگام غذا دادن به گربه های گرسنه می شنویم

 
جملات ناشایستی که انسانهای دلسوزی که به گربه های گرسنه غذا رسانی میکنند مرتبا” از زبان  آدمهای خودخواهی که سیاره زمین را ملک شخصی خود میدانند می شنوند و  دلشان شکسته تر از قبل میشود :
 
خانم این گربـه ها اینجا برای ما مزاحمت ایجاد میکنند  (این جمله را خیلی…