ببار!

ابر تنها!
گرفتار آمده‌ای؟
در حسرتی؟ این چنین؟
به چه می‌اندیشی؟ به بالاتر؟ به آسمان؟
یارای اوج گرفتنت نیست؟
غم‌زده‌ای؟ یا خشم‌گینی؟
رهایی می‌جویی؟
پس ببار
ببار
ببار و رها شو!