آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مورخ 5/6/1391

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


شماره111748/ت48152هـ  مورخ  ۵/۶/۱۳۹۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست


هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب‌ نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پسماندهای شهری: پسماندهایی از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌‌های ساختمانی که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در محدوده شهرها تولید می‌شوند و براساس قانون، مدیریت اجرایی آنها بر عهده شهرداریها قرار دارد،.
ب ـ شهرهای ساحلی: کلیه شهرهای واقع در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مطابق جدول پیوست شماره (1) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ج ـ تالاب‌های داخلی: شامل مردابها، باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که دارای آبهای تلخ یا شور به صورت راکد یا جاری می‌باشند و در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
د ـ شهرهای حاشیه تالاب داخلی: کلیه شهرهای واقع در محدوده بلافصل تالابهای داخلی مطابق جدول پیوست شماره (2) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
هـ ـ کارگروه ملی: کارگروه موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384 .
وـ روشهای نوین و فناوریهای جدید: کلیه روشهایی که براساس یافته‌های جدید علمی و بکارگیری فناوریهای نوین موجب حداکثر بازیابی مواد و حداقل آلودگیهای محیط زیستی شوند. از قبیل تبدیل پسماندها به کودهای زیستی، بازیافت انرژی، دفن بهداشتی و مهندسی به تشخیص کارگروه ملی.
ز ـ شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت: شهرهای بالای دویست هزار نفر براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران مطابق جدول پیوست شماره (3) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه موضوع تبصره ماده (2) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384.
ماده2ـ کلیه شهرداریهای مشمول این قانون موظفند حداکثر یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری براساس دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماندها مصوب وزارت کشور اقدام و پس از تصویب در کارگروه استانی به نحوی اقدام نمایند که از سال پایانی برنامه پنجساله پنجم ضمن به کارگیری روشهای نوین، هر گونه دفن غیربهداشتی در این شهرها انجام نشود.
ماده3ـ سـازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همـکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند نسبت به تدوین «نحوه حمایت از روشها و فناوریهای نوین مدیریت پسـماند» موضوع این آییـن‌نامه و با اولـویت بـخش خصـوصی اقـدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، تسهیلات لازم برای حمایت از این برنامه را پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه حمایتی لازم جهت اختصاص تسهیلات برای حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.


متن کامل آیین نامه به انضمام پیوست ها در ادامه ی مطلب

Posted in: دسته‌بندی نشده