برآورد خسارت به منابع طبیعی – 3

برآورد خسارت داراي
جنبه هاي مختلف است ،گاهي عين مال از بين نرفته و صدمات آن قابل ترميم است و بر
حسب قاعده امكان ادامه حيات بايد عمل شود، ولي گاهي عين مال از دست مي رود و بايد
مثل آن را ايجاد كرد، و اگر در ايجاد خسارت عين مال از بين مي رود ، ممكن است در
حد اعيان نباشد و به عرصه تعميم يابد و يا حتي در اثر فعل و انفعال

Posted in: دسته‌بندی نشده