مساحت جنگل با عددی واحد !

اگر کسانی یک عدد را برای مساحت جنگل ها  اعلام کنند عدد سازی کردند.


جنگل فعلی دیو چشمه کجور پس از ملی شدن هیچگاه در تعریف جنگل قرار نداشت ، ولی برنامه احیا و باز سازی و حفاظت مناسب ، این سطوح را در تعریف جنگل قرارداده است


 در نقشه برداری و مطالعات ژئو گرافی ابزارها و عوامل  و زمان متفاوت از هم اند و تولید اطلاعات حاصل از هر مطالعه تعیین مساحت جنگل ، طبعاً نمی تواند برای مساحت جنگل یک عدد باشد


عدد پایه 5/3 میلیون هکتار یک برآورد غیر واقعی و بدون ملاحظه به کسر مساحت سطوح کشاورزی و

Posted in: دسته‌بندی نشده