نماد های ملی نباید مانع توسعه باشندباید از افراط و تفریط بپرهیزیم بی تردید دماوند نماد ملی است  و در ابعاد کوچکتر نماد های دیگری وجود دارند که مستلزم توجه در بعد حفاظت و صیانت هستند اما با احتساب قلمروی یا حریمی غیر منطقی برای آنها ، با سایر تکالیف و وظایف بر زمین مانده چه باید کرداینکه بگوئیم دماوند با برداشت 500  کامیون مواد معدنی ذره ذره آب می شود و تا 200 سال آینده نابود می شود یک نظر کارشناسی جوان و بی پایه استچنین برداشتی در

Posted in: دسته‌بندی نشده