نشست ریزگردها : شناخت منابع و اثران آن

جلسه ای با موضوع “ریزگردها:شناخت،منابع و اثرات آن” زیر نظرگروه محیط زیستی فرهنگستان علوم چهارشنبه چهاردهم تیر در فرهگستان علوم برگزار می‌شود.(2جلسه از این سلسله جلسات تاکنون با موضوعات تالاب و انرژی خورشیدی تشکیل شده است)
شرکت در برنامه برای عموم آزاد است.
 

Posted in: دسته‌بندی نشده