دفاع از سدسازی های بزرگ توجیه موجهی ندارد – 2

 چه کسی با ذخیره سازی علمی و فنی آب های سطحی و سیلاب ها در کشور خشک و نیمه مشکل دارد !  اما با جانمایی و امکان سنجی و نحوه ذخیره سازی آب وچگونگی استفاده از آب ذخیره شده در مخزن سد ها مشکل بروز کرده است و بی تردید سد خدمات غیر قابل انکاری نیز دارد ، ولی همیشه و در همه نقاط جهان اختلاف یا مشکل از جایی غیر قابل انتظاری بروز