ویدئو / پایان پرونده بحث‌برانگیز وقف آقمشهد

پرونده بحث‌برانگیز وقف جنگل‌های آقمشهد بالاخره به نتیجه رسید. با گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده ۴۷۷ مورد پذیرش رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد. پیش از این قرار بود ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری به متولی امامزاده حارث سپرده شود، اما بعدا مشخص شد که موقوفه بودن این زمین‌ها تحت عنوان موقوفه «میرعبدالله ساروی» بر اساس یک سند جعلی مطرح شده بود.