تفویض بخشی از اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست به استان‌ها

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با صدور بخشنامه‌ای بخشی از اختیارات و وظایف سازمان را به ادارات کل استان‌ها تفویض کرد.