بیرحمی با حیوانات شهری همچنان در این کشور ادامه دارد

بی وجدانی و بی انصافی ایرانیان تا چه حد؟ انگار روز به روز وحشی تر میشویم!!! عکس و مطلب ارسالی …  ... “بیرحمی با حیوانات شهری همچنان در این کشور ادامه دارد”

ادامه ←