بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)

بالاخره چاپ شد! 3 سال از دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من می‌گذرد و با لاخره مقاله‌ای که از این پایان‌نامه تهیه کرده بودم در شماره دوم نشریه «اقتصاد محیط ‌ زیست و انرژی» که برای دانشگاه خودمان است و تازه دو شماره ‌اش درآ مده ، منتشر شد ، البته با تلاش و همت زیاد استاد بهرامی که واقعاً مدیون زحمات ایشان هستم. حقیقتاً اگر چیزی در مورد ا قتصادسنجی بلد هستم مدیون استاد بهرامی ام. ا ز استاد خیا بانی هم صمیمانه تشکر می ‌کنم.  ... “بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)”

ادامه ←

برآورد ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان

صديقه پرون فارغ التحصيل كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز عبدالكريم اسماعيلی دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز چکیده در اين مطالعه ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش‌گذاری مشروط و با بكارگيری مدل لوجيت برآورد گرديد. داده‌های موردنياز از طريق تكميل 230 عدد پرسشنامه بين افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع‌آوري شد. متوسط تمايل به پرداخت هر فرد معادل 430000 ريال و كل ارزش  ... “برآورد ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان”

ادامه ←

برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

لعبت زبردست دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محيط زيست، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران وحيد ماجد دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران غلامعلی شرزه‌ای دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران چکیده تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زيست‌بومی، از ديرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسياری را در اختيار اين جوامع گذاشته‌اند. تالاب بين‌المللی انزلی نيز از ديرباز چنين نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است، اما  ... “برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط”

ادامه ←

برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری دانشگاه تبريز دكتر رحیم جیدری چنانه استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری دانشگاه تبريز عیسی سراقی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری چکیده آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد.  ... “برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان”

ادامه ←

برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم كرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

محمد ناجی  دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات مصطفی بنی‌اسدی دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزِ دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران ايرج صالح دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران حامد رفيعی دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران چکیده اقتصاددانان محيط زيست در سال‌های اخير به ارزش‌گذاری و سنجش نقش محيط‌ زيست در تأمين رفاه انسان پرداخته‌اند. پارك جنگلی قائم در كرمان از جمله تفرجگاه‌های مهم اين شهرستان است. هدف از اجرای اين تحقيق برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای دستيابی به اين هدف و برآورد تمايل به پرداخت افراد، از الگوی لوجيت، برمبنای روش حداكثر درست‌نمايی استفاده شد. داده‌های موردنياز با استفاده از 115 پرسش‌نامه از بازديدكنندگان اين پارك به دست آمد. نتايج نشان می‌دهد كه ميانگين تمايل هر فرد به پرداخت برای بازديد  ... “برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم كرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های پردیسان و لویزان

سید محمد مجابی کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات مسعود منوری دکتراي علوم محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات چکیده پارك‌های شهری از ارزش‌های تفرجگاهی مهمی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. پارك پردیسان در غرب شهر تهران و پارك لویزان در شرق این شهر ارائه‌کننده سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب می‌گردند. اما، ارزیابی اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار بوده و عمدتاً با لحاظ نمودن برخی از شاخص‌ها، برآورد ارزش اقتصادی آنها انجام می‌شود. در این مقاله، برای ارزیابی اجتماعی و اقتصادی پارك‌های پردیسان و لویزان از روش کلاوسون استفاده شده است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از پارك‌ها و نیز افزایش هزینه مسافت و دسترسی می‌باشد. لذا در این تحقیق، بر حسب تعداد بازدیدکننندگان هر یک از پارك‌ها و هزینه دسترسی  ... “ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های پردیسان و لویزان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی كاركرد جذب گاز دی‌اکسيد کربن، در جنگل‌های خزری ايران

نغمه مبرقعی استاديار پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی غلامعلی شرزه‌ای دانشيار گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مجيد مخدوم استاد دانشكده منابع طبيعی دانشگاه تهران احمدرضا ياوری داتشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران حميدرضا جعفری دانشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران چکیده جنگلها فراهم‌كننده خدمات اکوسيستمی مهمی هستند که اغلب بازاری برای تعيين ارزش اين خدمات وجود ندارد. در ميان خدمات غير بازاری ارائه شده به وسيله اکوسيستم‌هاي جنگلی، خدمت تنظيم گازهای اتمسفری و به‌ويژه جذب و ذخيره‌سازي دی‌اکسيدکربن از اهميت ويژه‌ای برخوردار است، زيرا گياهان با جذب دی‌اکسيدکربن و استفاده از آن در فرايند فتوسنتز، علاوه بر توليد زيست توده گياهی و رهاسازی اکسيژن، يکی از مهمترين ذخيره‌گاه‌های کربن در زمين به شمار آمده و نقش مؤثری در کاهش آثار ناشی از پديده گلخانه‌ای دارند. نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که تفاوت موجود در ميزان تراکم  ... “ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی كاركرد جذب گاز دی‌اکسيد کربن، در جنگل‌های خزری ايران”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم

سید علی جوزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سحر رضایان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مهدی ایرانخواهی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران مرجان شاکری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس چکیده این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم بخش شهداد کرمان به انجام رسید. به این منظور در گام نخست جاذبه‌های طبیعی و تاریخی-فرهنگی منطقه مورد مطالعه و محدوده‌های پیرامونی آن شناسایی شد. با تکمیل پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر (TCM) ارزش‌گذاری، بررسی و تجریه و تحلیل شناساگر تفاضای اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه به انجام رسید. با این هدف تعداد 220 عدد پرسشنامه کلاوسون در زمان حداکثر تقاضای تفرجگاهی (اسفند 1378 لغایت فروردین ماه 1388) در منطقه مطالعاتی تکمیل شد. بر اساس محاسبات انجام‌شده ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان در زمان مطالعه 5 میلیارد و 698 میلیون و  ... “ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي لارستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط

سلام این مقاله را یکی از اساتیدم به همراه یکی از دوستانم (آقای حق‌دوست) نوشته‌اند که بهار امسال در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران چاپ شده است. چون این مقاله در مورد ارزشگذاری آب شرب است، موضوع جدید و جالبی است. هنوز به اصل مقاله دسترسی پیدا نکرده‌ام. هر وقت دستم رسید، در وبلاگ می‌گذارم. علی امامی میبدی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی احسان حق‌دوست کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی جواد پاکدین چکیده کمبود منابع آب در ايران به حدي رسيده است که توجه بيش از پيش تمامي دست اندرکاران در اين زمينه و خود مصرف کنندگان را طلب مي کند. با وجود اينکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزيع کننده آب تلاش هاي فراواني را در بخش مديريت عرضه آب انجام داده است، ميانگين نزولات جوي معادل 251 ميليمتر در سال ظرفيت بخش عرضه را براي اين مديريت محدود کرده است. در نتيجه تلاش  ... “برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي لارستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

دکتر محمد حسن فطرس دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا دکتر هادی غفاری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور اراک آزاده شهبازی کارشناس ارشد علوم اقتصادی چکیده پژوهش حاضِر با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می‌کند. برای این منظور، با استفاده از داده‌های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی‌اکسید‌کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس آزمون می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که در مراحل اولیه‌ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش یافته است. افزایش درآمدهای کشورهای اوپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست‌محیطی همراه بوده است. اما با تداوم رشد و واردات تکنولوژی‌های کمتر آلاینده کیفیت زیست‌محیطی این کشورها بهبود یافته  ... “مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده