گسترش آتش سوزی های جنگلی در ایتالیا

گزارش ها حاکی از وقوع بیش از ۸۰۰ مورد آتش سوزی جنگلی در ایتالیا و تخلیه گردشگران از مناطق گرفتارِ حریق است.