کاهش روند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در کشور

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور گفت: تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در کشور کاهش یافته است.