وقوع شدیدترین موج گرمای ۳۰ سال اخیر در یونان / هشدار اختلال در شبکه برق‌رسانی

نخست وزیر یونان گفت: شدیدترین موج گرما طی ۳۰ سال اخیر کشور را در بر گرفته است.