شعری برای مهشاد کریمی و داغِ فراق

این نخستین روز خبرنگار بعد از پرکشیدن مهشاد کریمی، خبرنگار فقید ایسناست.