خطر رسیدن آتش سوزی های جنگلی به چند روستا در یونان

با گسترش آتش سوزی در مراتع و جنگل های جزیره یونانی “اویا”، چند روستا در معرض خطر جدی قرار گرفته اند.