پیشروی طوفان گرمسیری “السا” به سمت فلوریدا

طوفان گرمسیری “السا” پس از آنکه خسارت هایی را در منطقه کارائیب برجا گذاشت به سمت ایالت فلوریدا در آمریکا حرکت کرد.