وسعت آتش جنگلهای نارک زیاد و مهار آتش سخت است

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران گفت: نیروها پای کارند اما مهار آتش سخت و وسعت آتش زیاد است.