ناتوانیِ جنگل های آمازون در جذب کربن به خاطر تغییر اقلیم

براساس یک مطالعه تازه، قطع جنگل و تغییر اقلیم به توانایی جنگل های بارانی آمازون برای جذب کربن آسیب جدی رسانده به طوری که بخش های قابل توجهی از آن بیش از آنکه دی اکسید کربن جذب کند، این گاز را دفع می کند.