شدت آتش سوزی های جنگلی در ترکیه بی سابقه بوده است

داده های ماهواره ای نشان می دهد که شدت حرارت آتش سوزی های جنگلی در ترکیه چهار برابر بیش از رکورد ثبت شده در این کشور است.