دستور توقف فعالیت‌ معدن سنگ واقع در کوه‌های درکه صادر شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران از صدور دستور توقف فعالیت‌ معدن سنگ واقع در کوه‌های درکه خبر داد.