حفاظت از جنگل‌ها نیازمند همکاری تمام دستگاه‌هاست

در ایران هشتم مرداد ماه را به نام روز «جنگل رمز حیات» نامیده‌اند تا نقشی که درختان در تامین آب، هوا و امنیت غذایی، ایفا می‌کنند مورد توجه قرار گیرد. یک متخصص جنگل‌ها ضمن اشاره به کاهش سطح جنگل‌های ایران طی سال‌های اخیر، بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌ها در زمینه حفاظت از جنگل‌های کشور تاکید کرد.