توضیحات همسر مهشاد کریمی در خصوص انصراف از شکایت برای تحویل پیکر

همسر مهشاد کریمی، خبرنگار فقید خبرگزاری ایسنا از روز حضورش در نقده و تحویل پیکر همسرش توضیحاتی داد.