اطفای حریق بوستان جنگلی لتمان کن در تهران

خلبان محمد مهدی نوری آل آقا از اطفای حریق هوایی بوستان جنگلی لتمان کن در تهران خبر داد.