چند نکته درباره معاینه فنی خودروهای سنگین به بهانه حادثه اتوبوس خبرنگاران و سربازان

در زمینه معاینه فنی خودروهای سنگین، چاره ای جز پوست اندازی نیست. باید به روز شد و نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین را تشدید نمود.