چرخه های آبی کوچک می تواند منجر به خشکسالی شود

مدیر موسسه جامعیت آب کشور کروواسی گفت: چرخه های آبی کوچک می تواند منجر به خشکسالی شود.