پیشنهاد یک کارشناس برای تشکیل «وزارت منابع طبیعی» در دولت سیزدهم

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن تاکید بر اینکه دولت آینده باید به ساختار نهادهای متولی جنگل‌ها و منابع طبیعی بپردازد، گفت: لازم است دولت آینده در سیاستگذاری‌های توسعه تجدید نظر کند چرا که توسعه بر مبنای کشاورزی بار خود را بر دوش منابع طبیعی و جنگل‌ها می‌گذارد.