پیشنهادات محیط زیستی برای پرسش‌های مناظره‌های انتخاباتی

‌پس از برگزاری نخستین مناظره میان نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن توجه بسیار اندکی به مسایل زیست‌محیطی شد، یک کارشناس محیط زیست ضمن انتقاد از دیدگاه نامزدها نسبت به توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن محیط زیست، چند ‌پرسش که بهتر است نامزدها در مناظره دوم به آن ‌پاسخ دهند را ‌پیشنهاد داد.