“مهشاد”؛ شهیده دریاست

نام: مهشاد خانم؛ خانم رسانه‌های ایران که یادش برای همیشه در تاریخ رسانه و محیط زیست زنده می‌ماند.