مشخص شدن دلایل واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در بررسی‌های کمیسیون عمران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی های کمیسیون نشان می دهد اتوبوس حامل خبرنگاران دارای مجوز و صورت وضعیت قانونی نبوده و به صورت امانت از شرکت سیمان گرفته شده بود.