ضرورت انبارش استاندارد پسماندهای ویژه و صنعتی در پارس جنوبی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: انبارش استاندارد پسماندهای ویژه و صنعتی در پارس جنوبی ضروری است.