ضرورت استقرار نظام مدیریت محیط زیست در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در سال۱۴۰۰ موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ استقرار نظام مدیریت محیط زیست شد.