حکمرانی شبانه پشه ها در روستاهای اطراف تالاب میقان

هر سال با شروع فصل گرم سال، پشه های تالاب که در ظاهر شباهتی به تصویر حک شده از پشه ها در ذهن ما ندارند، افسار منطقه را به دست می گیرند و در واقع شب ها برای خود حکمرانی به راه می اندازنند به طوری که حتی یک نفر از اهالی روستاهای اطراف تالاب میقان جرات بیرون رفتن از خانه و یا حتی باز کردن درب خانه حتی برای یک ثانیه را ندارد.