تسلیت یک کانون تئاتری برای درگذشت دو خبرنگار جوان

کانون کارگردانان خانه تئاتر درگذشت دو خبرنگار را در حادثه واژگونی اتوبوس تسلیت گفت.