آنچه باید درباره «زراعت چوب» بدانید

زراعت چوب یکی از طرح‌هایی است که به تامین نیاز چوبی کشور و حفاظت از ‌پوشش محدود جنگلی کشور کمک می‌کند اما آیا محدودیت یا دستورالعملی برای برداشت از این چوب‌های زراعی وجود ندارد؟ آیا بهره‌برداری از درختان مربوط به طرح زراعت چوب در هر زمانی امکان ‌پذیر است؟ آیا به‌دلیل اینکه این درختان با هدف بهره‌برداری کاشته شده‌اند، اصولی برای برداشت آن‌ها وجود ندارد؟.