طوفان سهمگین شرق هند را درنوردید

طوفان سهمگینی موسوم به “یاس” (Yaas) مناطقی در شرق هند را درنوردید.