زنبورهای عسل، نگهبانان تنوع زیستی

بیماری همه‌گیر کووید – ۱۹ در بخش محصولات غذایی و معیشت جوامع روستایی و شهری سراسر جهان، از جمله زنبورداران و سایر افراد موثر در زنجیره زنبورداری تاثیر غیرقابل‌انکاری گذاشته است. به همین دلیل، تقویت زنجیره ارزش صنعت زنبورداری به‌منظور ایجاد معیشت مقاوم، ایجاد مشاغل جدید و درآمدزایی برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد.